Nyt kaikki hieronnat ale-hinnoin!

25min 20€, 50min 35€, 80min 50€, 110min 70€

Nyt kaikki hieronnat ale-hinnoin!

25min 20€, 50min 35€, 80min 50€, 110min 70€

Hyvinvointia kehollesi

Hie­ron­ta­kei­das Hyvä Olo tar­jo­aa asiak­kail­leen ammat­ti­tai­dol­la klas­sis­ta hie­ron­taa ja urhei­lu­hie­ron­taa. Teem­me myös kine­sio­teip­pauk­sia, joil­la voi­daan ren­tout­taa ja tukea lihak­sia tai ede­saut­taa vir­heel­lis­ten lii­ke­ra­to­jen kor­jaa­mis­ta ja hel­pot­taa kipua. Meil­tä saat tar­pee­si mukaan myös asian­tun­te­vaa kun­to­sa­li­val­men­nus­ta.

Palvelumme

Me haluam­me aut­taa sinua huo­leh­ti­maan keho­si koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja varaa aika­si vaik­ka heti säh­köi­sen ajan­va­rauk­sem­me kaut­ta.

Klassinen hieronta

Ren­tout­ta­vas­ta klas­si­ses­ta hie­ron­nas­ta hel­po­tus­ta stres­siin ja lihas­jän­ni­tyk­seen

Urheiluhieronta

Urhei­lu­hie­ron­taa väsy­neil­le lihak­sil­le ja aktii­vi­liik­ku­jan palau­tu­mi­sen tuek­si

Kinesioteippaus

Kine­sio­teip­pauk­ses­ta apua urhei­lu­vam­mo­jen hoi­toon ja vir­heel­lis­ten lii­ke­ra­to­jen kor­jaa­mi­seen

Kuntosalivalmennus

Kun­to­sa­li­val­men­nuk­set ja tree­nioh­jel­mat niin urhei­lua aloit­te­le­vil­le kuin aktii­vi­liik­ku­jil­le­kin

Koulutettu hieroja ja kuntosalivalmentaja — Petri

Olen tou­ko­kuus­sa 2018 Espoon Hie­ro­ja­kou­lus­ta val­mis­tu­nut kou­lu­tet­tu hie­ro­ja. Osaa­mi­see­ni kuu­luu klas­si­nen hie­ron­ta, urhei­lu­hie­ron­ta ja nivel­ten liik­ku­vuu­den edis­tä­mi­nen. Olen suo­rit­ta­nut myös kun­to­sa­li­val­men­ta­jan tut­kin­non Trainer4You:ssa vuo­si­na 2017–2018.

Ren­tout­ta­van, jume­ja ja kipua lie­vit­tä­vän hie­ron­nan ja palau­tu­mis­ta edis­tä­vän urhei­lu­hie­ron­nan lisäk­si autan sinua edis­tä­mään liik­ku­vuut­ta­si. Neu­von sinua mie­lel­lä­ni venyt­te­lys­sä ja annan vink­ke­jä juok­su­har­ras­tuk­seen aina aske­leis­ta ken­kä­va­lin­toi­hin.

Teen myös salioh­jel­mia ja ohjaan tree­ne­jä tar­vit­taes­sa ten­nik­ses­sä­kin, jos­sa olen suo­rit­ta­nut ten­ni­soh­jaa­ja­val­men­nuk­sen.

Pit­kä­ai­kai­sia ja rak­kai­ta har­ras­tuk­sia­ni ovat ten­nis ja pit­kän mat­kan juok­su.

Ota yhteyt­tä ja kar­toi­te­taan yhdes­sä juu­ri sinul­le sopi­vat pal­ve­lut.

Koulutettu hieroja ja urheiluhieroja — Mariella

Val­mis­tuin kesäl­lä 2016 Espoon Hie­ro­ja­kou­lus­ta jos­sa opis­ke­lin sekä klas­sis­ta- että urhei­lu­hie­ron­taa. Sii­tä läh­tien olen toi­mi­nut amma­tin­har­joit­ta­ja­na.

Luon­teel­ta­ni olen sosi­aa­li­nen sekä posi­tii­vi­nen ja haluan aut­taa ihmi­siä par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.

Koulutettu hieroja ja kuntosalivalmentaja — Sonja

Val­mis­tuin tou­ko­kuus­sa 2018 Espoon Hie­ro­ja­kou­lus­ta kou­lu­te­tuk­si hie­ro­jak­si. Osaa­mi­see­ni kuu­luu klas­si­nen hie­ron­ta ja nivel­ten liik­ku­vuu­den edis­tä­mi­nen. Suo­ri­tin myös Kun­to­sa­li­val­men­ta­jan tut­kin­non Trainer4You:ssa vuo­si­na 2017–2018. Olen toi­sel­ta amma­til­ta­ni ryh­mä­lii­kun­taoh­jaa­ja.

Kai­paat sit­ten ren­tou­tus­ta tai lie­vi­tys­tä kirei­siin ja kipei­siin lihak­siin, olen tääl­lä aut­ta­va­na käte­nä.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Koulutettu hieroja ja urheiluhieroja — Anni

Olen val­mis­tu­nut kou­lu­te­tuk­si hie­ro­jak­si Espoon Hie­ro­ja­kou­lus­ta ja vah­vuuk­sii­ni kuu­luu, klas­si­nen- että urhei­lu­hie­ron­ta sekä nivel­ten liik­ku­mi­sen edis­tä­mi­nen.

Olen suo­rit­ta­nut myös kun­to­sa­li­val­men­ta­ja tut­kin­non.

Täl­lä het­kel­lä opis­ke­len napra­paa­tik­si Kot­kan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa.

Annan mie­lel­lä­ni tie­to­tai­don käyt­töö­si.

Koulutettu hieroja ja urheiluhieroja — Riku

Val­mis­tuin kevääl­lä 2018 kou­lu­te­tuk­si hie­ro­jak­si ja pal­ve­lui­hi­ni kuu­lu­vat: klas­si­nen hie­ron­ta, urhei­lu­hie­ron­ta ja kine­sio­teip­paus.

Hie­ron­to­ja teen niin ren­tout­ta­via kuin myös kroo­ni­sen kivun lie­vi­tyk­seen sovel­tu­via.

Tavoit­tee­ni on saa­da hoi­dos­ta hen­ki­löl­le sopi­va, joten mikä­li kysees­sä on arjen stres­sis­tä palau­tu­mis­ta tai raa­jo­jen liik­ku­vuu­den paran­ta­mi­nen, löy­däm­me sii­hen sopi­van mene­tel­män.

 

 

Koulutettu hieroja ja urheiluhieroja — Maria

Val­mis­tuin kevääl­lä 2019 Espoon Hie­ro­ja­kou­lus­ta kou­lu­te­tuk­si hie­ro­jak­si. Toi­min sekä klas­si­se­na että urheu­lu­hie­ro­ja­na.

Osaa­mi­see­ni kuu­luu myös nivel­ten liik­ku­vuu­den edis­tä­mi­nen.

Olen har­ras­ta­nut urhei­lua koko nuo­ruu­te­ni, mm. tans­sia SM-tasol­la.

Oman urhei­lu­taus­tan ja vam­ma­his­to­rian kaut­ta kiin­nos­tuin ihmis­ke­hon ana­to­mias­ta ja kehon­huol­los­ta sekä mm. vam­mo­jen ennal­taeh­käi­se­mi­ses­tä.

Pyrin tar­joa­maan jokai­sel­le asiak­kaal­le paras­ta yksi­löl­lis­tä hoi­toa hyvin­voin­nin paran­ta­mi­sek­si ja annan mie­lel­lä­ni tie­to­tai­don käyt­töö­si.

Nyt kaikki hieronnat ale-hinnoin!

25min 20€, 50min 35€, 80min 50€, 110min 70€
Varaa aika